Zajištění narušeného starého zdiva


Zdravé zdivo nosných i nenosných stěn je podmínkou k úspěšné rekonstrukci objektu. Následující článek pojednává především o této problematice. Chcete-li se o problematice zajištění a rekonstrukci zděných stěn dovědět více, doporučujeme Vám publikaci Rekonstrukce domu, kterou si lze ZDE objednat.

Kniha o postupné rekonstrukci domu zde

ocelová táhla a kotvy Stabilita zděné budovy je zpravidla zajištěna spolupůsobením jednotlivých zděných nosných i nenosných stěn, uložených stropních konstrukcích a střešní krovové konstrukce. Důležitým předpokladem dostatečného přenosu zatížení je správné provázání stěn v místech jejich napojení a v rozích. U rekonstrukcí domů je často opomíjena důležitá statická funkce vnitřních dělících stěn a příček. Jejich razantní odstranění se může neblaze projevit na stavu obvodových nosných stěn. Především u budov s více než dvěma nadzemními podlažími nemůže být stabilita objektu zajištěna pouze vnějšími masivními konstrukcemi. Prakticky ve všech rodinných domech postavených před první světovou válkou chybí dnes již standardní betonový věnec významně ztužující svislé konstrukce. Jako náhrada vyztuženého betonového věnce se používaly zední a trámové kleště- táhla. Jsou na první pohled patrny na mnoha historických objektech. Skrze podélnou, či příčnou zeď je veden ocelový pás, který pomocí kotev přichycených v líci zdiva zabraňuje rozvalení zdí do stran. Takovéto kotvy mohou být spřaženy taktéž za stropní trámy, které tak významně ztužují protější souběžné stěny tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku. V dobách barokních a starších, kdy byla ocel ještě poměrně vzácná, byla častokrát střední část táhla procházejícího skrze stěnu nahrazena trámovou pozednicí. Z té se do dnešní doby obvykle dochoval pouze dávno nefunkční ztrouchnivělý fragment a kdysi důležitý statický prvek připomínají již pouze zední kotvy v líci stěn. S tím je potřeba počítat a při rekonstrukci tyto ze statického hlediska důležité prvky obnovit, nebo nahradit jinými se stejnou funkcí.

zajištění stěn zděného domu při rekonstrukci

Na obrázcích je patrný invazivní zásah do starého kamenného zdiva. Jedná se právě o dodatečně vložené táhlo, které je ukotveno na protěj-ších fasádách domu. Staticky narušený dřevěný krov působil na stěny tak, že mají tendenci se hroutit do stran. Táhla spolu s nově opraveným krovem byla logickým a správným řešením, které zabránilo blížící se hrozící destrukci stavby. Jako táhlo je použita ocelová pásovina, která je navařená na profily typu I, které slouží jako kotvy v lících fasády. Tento druh dodatečného ztužení stavby je poměrně razantní, avšak v některých případech, jako byl tento, nezbytný.

zajištění stěn zděného domu při rekonstrukci

Na ostatních obrázcích jsou vyfoceny barokní nárožní kotvy, které spolu se zazděnými trámy ztužovaly obvodové zdivo objektu. Byly použity již při realizaci domu. Oproti táhlům s kotvami, které byly do klasicistního objektu vloženy až dodatečně v 1. pol. 20. století. táhla ve zdivu domu