Vlastní stavebně-technický průzkum stavby


Jedním z prvních kroků při rekonstrukci domu je zpracování stavebně-technického průzkumu. Tyto průzkumy zpravidla zpracovávají renomovaní odborníci. Pokud však dojdete k názoru, že průzkum zvládnete udělat sami, v následujícím článku Vám poradíme jak přibližně postupovat při vlastním stavebně-technickém průzkumu. V knize "Rekonstrukce domu" přehledně popisujeme celý průběh rekonstrukce.

Kniha o rekonstrukci domu zde

zdroje vlhkosti Máme-li v plánu investici do starší nemovitosti, je nutné si udělat co nejlepší názor na její stávající stav. Nemá-li prodávající k dispozici aktuální profesionální stavební průzkum, musíme se spolehnout na vlastní úsudek nejlépe doplněný o názory odborníků z oboru. V této kapitole se věnujeme jak základním bodům při vlastním průzkumu, tak náležitostem patřícím k profesionálním stavebním průzkumům.

Při vlastním průzkumu vycházíme ze shromážděných materiálů týkajících se zkoumaného objektu a ze znalostí nabytých při vlastní prohlídce domu. Pokud máte v plánu stav zkoumaného objektu hodnotit sami, doporučuji, aby se na průzkumu s vámi podílelo co nejvíce, pokud možno v oboru se vyskytujících lidí. Lze totiž snadno přehlédnout významné jevy, které budou v následujících etapách rekonstrukce hrát důležitou roli. Při vlastním stavebně-technickém průzkumu je nutné si všímat obecně těchto jevů:

Situace objektu- jeho osazení, svažitost, blízkost vodních toků atd.

Stávající stav a charakter bezprostředního okolí domu-chodníky, zpevněné plochy, kvalitu odvodnění

Rozdíl výšky podlaží a úrovně terénu

Kvalita okolní zástavby a případné plány na její rozšíření

Druh zdiva- tloušťka, materiál, kvalita zdění

Charakter povrchových úprav- omítky, malby, obklady

Konstrukční charakter podlah a stropů

Stav a druh fasády, její architektonická a technická úroveň

Stav klempířských prvků

Stav hydroizolace a funkčnost původních odvodňovacích systémů- stav úžlabí, drenážní systémy kolem domu, retenční nádrže atd.

Vlhkost konstrukcí- výška vsaku, rozsah poškození degradovaných vlhkých konstrukcí, výskyt salinity, biologického napadení

Stav jednotlivých rozvodů v objektu- vodovodní potrubí, kanalizace, elektro, rozvody plynu, vytápění

• Dalším bodem vašeho průzkumu musí být konzultace se zástupci dotčených orgánů. Vše záleží samozřejmě na rozsahu rekonstrukce. Mezi tyto osoby patří zpravidla projektant, zástupce památkové péče, zástupce dotčeného stavebního úřadu, vodohospodář, správce kanalizace a jiných sítí.

Zajímá Vás, jak se postupuje při zjišťování ostatních poruch domu?

Chcete při rekonstrukci udělat co nejméně chyb?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci domu.