Průzkum stáří stavebních konstrukcí


Alespoň zběžný historický průzkum by měl předcházet každé starší předválečné nemovitosti. Laik často pod nánosem prachu a neúdržby nepozná skutečně hodnotné a cenné historické konstrukce, které mohou být po rekonstrukci důstojnou dominantou nově rekonstruovaného prostoru. V následujícím článku se budu zabýbat problematikou stavebně-historického průzkumu. Jaký je jeho význam a co obnáší? Odpověď na tyto a mnohé další otázky naleznete také v knize "Rekonstrukce domu".

Další zásady při rekonstrukci domu
Historický průzkum stavby

V případě rekonstrukce rodinného domu bude primárním cílem stavebně-historického průzkumu upozornit na historicky hodnotné části domu, aby se zamezilo jejich případné devastaci. Význam těchto výzkumů má však dale-ko hlubší charakter. Staré konstrukce jsou němými svědky života našich předků, jejich hlubokých znalostí v oborech, které již dávno zavál čas, techno-logických postupů, které již upadly v zapomnění a jejichž znalost již jen těžce dohledáváme. Prastaré části domů mají významný edukativní charakter a v kombinaci s vědomostmi z jiných oborů nám mohou pomoci doplnit mozai-ku dávno zapomenutých časů. Nezřídka nám technologie zdění napoví, kdy se zdilo s velkorysými prostředky a kdy naopak s omezeným rozpočtem. Často jsou viditelné silné stavební zásahy a můžeme tak zjistit například také to, že po 30. leté válce objekt zchátral, protože byl jeho majitel z politických důvodů odsouzen. Stavebně historický průzkum je nezbytnou součástí rekonstrukcí historicky významných objektů, jako jsou tvrze, zámky, hrady apod. Při rekonstrukci méně významných usedlostí, kde se obejdeme bez stavebně-historického průzkumu, bychom však měli ke starému objektu přistupovat rovněž s úctou k předkům.

Mezi stěžejní body hotového stavebně historického průzkumu patří:

• Popis historie stavby, jejích majitelů, období založení atd. V tomto bodě památkář spolupracuje i s archiváři, archeology, nebo úzce zaměřenými historiky.

• Podrobný seznam dochovaných stavebních prvků s popisem stáří, stavu, umístění atd. (okna, dveře, podlahy, druhotně použi-té stavební prvky, portály, zárubně, tesařské a kamenické značky atd.)

Architektonický rozbor stavby, jehož součástí je umělecký popis objektu ve vztahu k jeho jednotlivým stavebně-historickým etapám.

• Výkresy půdorysů, řezů a pohledů s grafickým znázorněním stáří jednotlivých konstrukcí, s popisky a s umístěním nálezových situací.

Portfolio detailů se zakreslením v měřítku 1:1, 1:5, 1.10 s doprovodným popiskem a fotografickou dokumentací

• Závěr, který obsahuje shrnutí hlavních zjištěných skutečností týkajících se domu a předběžný návrh vhodné koncepce při rekonstrukci.