Jak opravit základy


Následující článek je o staticky nejdůležitější části stavby- o základech. Pakliže chcete získat základní informace na téma rekonstrukce základů, pak je tento článek právě pro Vás.

Kompletní postup při rekonstrukci domu zde

Únosnost podloží

rekonstrukce základů Pakliže je překročena únosnost zeminy kolem základů, je nutné zjistit příčinu a tu odstranit, nebo v mezním případě přistoupit na rozšiřování základů. Nedostatečná únosnost zeminy bývá způsobena podmáčením. Pak stačí odstranit příčinu podmáčení, což často bývá ucpaný drenážní systém kolem budovy, nebo nefungující okapní svody atd. Existují všemožné technologie na zvyšování únosnosti podloží na chemické bázi/ pomocí elektrického proudu/ či pomocí různých cementových suspenzí, které jsou však velice nákladné a u rodinných domů bývají aplikovány pouze zřídka. Častějším způsobem je rozšiřování základů, které můžeme provádět několika různými způsoby, což je však mezní situace a neobejde se bez projektu zpracovaným autorizovaným statikem specialistou.

Hloubka základů

Problém častokrát nemusí být v únosnosti základu, ale v jeho nedostatečné hloubce. Pakliže základ nezasahuje do nezámrzné hloubky, je možné základ dodatečně izolovat a tím zabránit úniku tepla z budovy. V našich zeměpisných šířkách se zámrzná hloubka pohybuje v rozmezí 0,8-1,2 m a je závislá na nadmořské výšce a na druhu základové zeminy. Pakliže je statika podle odborníka narušená příliš a základ se již nevyplatí rekonstruovat, tak je často jediným řešením založení nového objektu na nových základech. Staré základy lze zesílit, či alespoň recyklovat jejich materiál.

Dilatační trhliny

Jestliže nastal pohyb v půdních vrstvách z důvodu změny hydrogeologických podmínek, či z důvodu jiných výkopových prací v okolí objektu, je možné, že nastane nerovnoměrný posun základů, což se projeví menšími či většími prasklinami ve zdech. Říká se jím dilatační trhliny a mohou být staré jako objekt sám. Sedání základů u novostaveb je běžná věc, a proto jsou dilatační trhliny u starších staveb poměrně časté. Je proto nutné dilatační trhliny nejdříve zmapovat, abychom v budoucnu mohli potvrdit, či vyvrátit různé spekulace ohledně jejich zvětšování. Pokud se rozšiřování, či objevování těchto trhlin potvrdí, musíme vzniklou situaci začít řešit. Měl by opět přijít na řadu odborník, který vše důkladně prověří. Často je příčina poruch zdiva právě v základech, ale může to být také například špatný stav krovu, nebo jiných konstrukcí uvnitř domu. Zdi se mohou natrvalo zajistit železnými kleštinami, či obrubami které pomohou nalezenou příčinu odstranit.

Svažitý pozemek

Samostatnou kapitolou je sanace objektu, který je situován na svažitém pozemku . Případnými změnami v okolí objektu (vykácení vegetace, změna hydrogeologických poměrů, založení nových budov atd.) může dojít k podemletí základů a jejich následné ztrátě důležitých vlastností. Objekty často nebývají založeny na skalním podloží, a proto jsou na změny ve svém okolí velice citlivé. Nezbývá nám nic jiného, než změny v okolí odstranit, či jakkoliv vyřešit. V případě plánované přístavby je vhodné si pečlivě rozmyslet, zda má vůbec smysl a není spíš lepší se poohlídnout po novém příhodnějším pozemku.Pakliže plánujeme přístavbu, můžeme jí založit hlouběji přímo na skalní stabilní podklad a tím docílit zajištění stávajícího objektu. Je to obvyklý postup u budov založených ve svahu, ale stejně jako ostatní velké zásahy do nosných konstrukcí se i tato neobejde bez odborných znalostí statika, či zkušeného stavebního inženýra.

Zajímá Vás, jak se postupuje při zjišťování ostatních statických poruch domu?

Chcete při rekonstrukci udělat co nejméně chyb?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci domu.