Profesionální stavební průzkum


Před zahájením projekčních prací, stavebních úprav, či koupi domu je nutné vyhotovit stavební průzkum. Nejenom o stavebním průzkumu je kniha Rekonstrukce domu.

Kniha o rekonstrukci domu zde

Závěr těchto průzkumů je získání úplných podkladů pro zhotovení projektu, či pro ujasnění plánovaných rekonstrukčních prací. V této fázi rekonstrukce se v žádném případě nevyplatí nijak šetřit, či přehnaně improvizovat. I na rodinný dům menších rozměrů se vyplatí sehnat alespoň na odpoledne kvalifikovanou osobu- ať už architekta, či stavebního inženýra, který s vámi stavbu projde a upozorní na skryté závady a navrhne pravděpodobné způsoby řešení. Ušetří vám to mnoho práce a financí a vyvarujete se tak více chyb, kterým byste se bez konzultace s odborníkem patrně nevyhnuli.

Profesionální stavebně-technický průzkum

Pakliže uznáte za vhodné, že průzkum vámi vyhlédnuté nemovitosti je nad vaše síly, je vhodné se obrátit na zpracovatele stavebně technických průzkumů. Profesionální stavebně-technický průzkum (STP) obsahuje několik samostatných částí.

• konstrukční a statický průzkum
• vlhkostní, radonový, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
• průzkum biokoroze objektu

Smyslem takového průzkumu je poskytnout projektantovi, či investorovi rozsáhlou rešerši stávajícího stavu objektu, která se stane podkladem pro naplnění konkrétního záměru investora. Tyto záměry mohou být různé a rozsah STP je úměrný rozsahu plánované akce. Nejčastější akce jsou tohoto typu:

• Koupě objektu
• Jeho rekonstrukce
• Přístavba / nástavba / dostavba
• Analýza poruch novostavby

Rozsah průzkumů je velice různorodý a vždy záleží na mnoha faktorech, které rozsah průzkumu podmiňují. Jsou to finanční možnosti zadavatele, terénní možnosti uvnitř i vně stavby, vymezený čas a jiné faktory. Vždy by však mělo platit, že průzkum je tak velký, jak je nezbytně nutné. Velkou roli při zpracovávání průzkumu také hraje stavební fáze, ve které se rekonstrukce provádí. Proto se stavebně technický průzkum dělí na několik stupňů, které jsou rozděleny na základě již nabytých zkušeností se s amotnou stavbou. Rozlišujeme tři druhy stavebně-technických průzkumů.

a) Základní stavební průzkum
Tento průzkum mapuje obecné informace o objektu, především pak zjišťuje jeho historii, vývoj funkcí, které objekt zastával, různé návaznosti na své okolí, stavebně-technické konstrukční charakteristiky stavby včetně nalezezených vad a různých poruch. Výzkumy tohoto typu se provádí za plného provozu stavby, mají zjišťující charakter a jsou vhodné pro zhotovení prodejní karty nemovitosti. Metody používané v základním stavebním průzkumu jsou neinvazivní a stav objektu se zjišťuje výhradně smyslovými metodami. Součástí je také nalezení archivních materiálů a projekčních podkladů, které se zkoumaným objektem souvisí.

b) Komplexní stavební průzkum
Úkolem komplexního stavebního průzkumu je doplnit a aktualizovat informace získané základním stavebně-technickým průzkumem. Doplnění zá-kladního průzkumu má zpravidla tyto části:

• aktualizace stavu objektu k nejnovějšímu datu
• průzkum geologického podkladu včetně hydrogeologických po-měrů v nejbližším okolí
• grafickou dokumentaci stávajícího stavu objektu
• specifikaci možných příčin poruch objektu
• hodnocení konstrukcí na základě průzkumných stavebně-technických metod

Stejně jako u základního průzkumu by nemělo docházet k destruktivním zjišťovacím metodám. Připouští se odebírání vzorků materiálu v prostorách, které to svými podružnými parametry dovolují. Základ tvoří smyslové metody, jejichž uplatnění je při stavebně technických průzkumech obvykle postačující.

c) Doplňkový stavebně-technický průzkum
Tato poslední etapa stavebně-technického průzkumu je charakteristická především vyhodnocením předešlých průzkumů a vyřešením sporných bodů. Probíhá těsně před zahájením rekonstrukce objektu. V objektu by měl být již ukončen provoz, vyklizen nábytek a ostatní zařízení a vše by mělo být připraveno k zahájení prací. V této poslední fázi stavebního průzkumu se již standardně uplatňují invazivní průzkumné metody, které mají za úkol vyřešit sporné body předchozích průzkumů a již definitivně stanovit postup prací. Tyto práce jsou samozřejmě v průběhu stavby různě optimalizovány na základě nově zjištěných skutečností. Nalezené vzorky při této poslední etapě se dále mohou analyzovat v laboratoři, což však nebude pravděpodobně váš případ.
Součástí takového průzkumu může být ekonomická analýza budoucích prací konfrontována s ekonomickou návratností objektu. Zároveň také odhad tržní ceny takto zrekonstruovaného objektu a odhad životnosti zrekonstruova-né budovy.

Kniha rekonstrukce domu Vás naučí:

• Jak postupovat krok za krokem od průzkumu nemovitosti, přes návrh řešení, až po finální práce.

• Pomocí mnoha ilustrací se zorientovat v problematice rekonstrukcí, a snížit tak finanční náklady.

• Brzy odhalit skrytá úskalí rekonstrukce, a tak se vyhnout mnoha problémům.

• Jak poznat vlastní dům, a tím udat ten správný směr jeho rekonstrukce.

• Dívat se na problematiku památkové péče z nové perspektivy.

• ...a mnoho dalšího.

ReferenceDobrý den, knihu Rekonstrukce domu jsem přečetla na jeden "zátah". Našla jsem v ní spoustu užitečných informací a podnětů, o kterých jsem předtím neměla tušení a kniha mi rozšířila obzory v oblasti stavebnictví. Informace v ní uvedené jistě každý docení při rekonstrukci svojí nemovitosti. Děkuji.
Ludmila Zelinková, 55 let


"Jsem teď ve fazi bourání (kamenný dům z roku cca 1925) a myslím si, že mi vaše kniha hodně pomůže. Jak to pak celkově dopadlo se pokusím dát vědět. Pokud nezapomenu, to se mi poslední dobou také hodně stává. Ještě jednou děkuji"
Honza Fumfálek

Dobrý den, opravdu nelituji, že jsem si tuto knihu koupil. Zjistil jsem spoustu zajímavých věcí a hlavně dobrých rad, jak zrekonstruovat starý barák. A také konečně vím, čím začít a na co hlavně dávat pozor. Opravdu doporučuji každému, kdo chce něco rekonstruovat! S pozdravem
Tomáš Jiráček